ఉద్యోగుల సమస్యలను మీరైతే ఏనాడూ పరిష్కరించలేదు కదా భట్టీ

July 30, 2019

ఉద్యోగుల సమస్యలను మీరైతే ఏనాడూ పరిష్కరించలేదు కదా భట్టీ నియంతల్లా వ్యవహరించిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు మీరు శుద్ధపూసల్లా మాట్లాడకండి ఉపాధ్యాయులను ఏనాడైనా మీరు పట్టించుకున్నారా? భట్టి...